در بیستمین قسمت از برنامه تیک تاک، مسئول آموزش دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان سه نکته مهم درباره تقویت شوق یادگیری را تشریح می کند.