قراره که دانش آموزان واحد آبشناسان به زودی در رشته پژوهشی جذابی شرکت کنن. stem اسم رشته پژوهشی که از ۴ بخش علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تشکیل شده.