در این قسمت از چه خبر”شهراد شهسوارانی” از اردوهای اخیر مدارس علامه طباطبایی، توزیع کارنامه های دانش آموزان علامه ای و برنامه های “گپ” و “یه خُرده از همه چی” برای شما میگه.