توی این قسمت همچنین یه بخش جدید به برنامه اضافه شده به نام «عکس نوشت». توی بخش عکس نوشت اخباری از مدارس رو به شکل تصویری مشاهده می کنین.