مشاوره، آزمون و دیگر برنامه های آموزشی؛ «مهدی مهرآبادی» مشاور هفتمی های واحد فرمانیه از برنامه های آموزشی دو ماه ابتدای سال تحصیلی می گوید.