قسمت چهارم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره سبک امپرسیونیسم در نقاشی صحبت می کند.