بومرنگ
قسمت هفتم بومرنگ؛ سورئالیسم
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

  ششمین قسمت برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره سبک دادائیسم صحبت می کند.

قسمت ششم بومرنگ؛ ونگوگ
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

قسمت پنجم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره زندگی و آثار نقاش معروف ونگوگ صحبت می کند.

قسمت پنجم: ونگوگ
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

قسمت پنجم بومرنگ منتشر شد

قسمت چهارم بومرنگ؛ امپرسیونیسم
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

قسمت چهارم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره سبک امپرسیونیسم در نقاشی صحبت می کند.

قسمت سوم بومرنگ؛ سبک رئالیسم
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

قسمت سوم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره سبک رئالیسم در نقاشی صحبت می کنند.

قسمت دوم بومرنگ؛ هنر، ادبیات و شعر
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

دومین قسمت بومرنگ منتشر شد. قسمت دوم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره هنر، ادبیات و شعر صحبت می کنند.

قسمت اول بومرنگ : هنر انتزاعی
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

هنر انتزاعی موضوع اولین قسمت برنامه #بومرنگ است که آقای “وحید علیپور” مسئول دپارتمان هنر مجتمع علامه طباطبایی درباره آن صحبت می کند.

تیزر بومرنگ
دانلود ۴ فروردین ۱۴۰۱

تیزر برنامه جدید بومرنگ که از اینستاگرام مجتمع علامه طباطبایی منتشر می شود.