قسمت پنجم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره زندگی و آثار نقاش معروف ونگوگ صحبت می کند.