موضوع دومین قسمت از مجموعه برنامه زنگ استعداد، زنگ رباتیک دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران است.