قسمت دوم برنامه #پاراگراف، به مناسبت روز جهانی فلسفه، فبک (فلسفه برای کودکان) است.

مهمانان این برنامه خانم قاسمی، خانم ایمانی  و خانم برزگر تسهیلگر دبستان واحد #پاسداران هستند.