موضوع هشتمین قسمت از برنامه «پاراگراف»، «معرفی فعالیت های پژوهشی دبستان های علامه طباطبایی» است.