«حامد معصومی» مشاور هشتمی های واحد میرداماد از جزییات طرح های گروه بندی مطالعاتی و آوانگارد دو می گوید.