«مسعود کریمی» مشاور دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان متوسطه علامه طباطبایی – واحد فرمانیه از برنامه های آموزشی منتهی به امتحانات میان ترم هشتمی ها می گوید.