«محمد باقری» مشاور دانش آموزان پایه نهم دبیرستان متوسطه علامه طباطبایی – واحد فرمانیه از برنامه های آموزشی تابستان تا آبان ماه نهمی های این واحد می گوید.