«علی اکبر محمدی» مشاور هفتمی های واحد پاسداران در این کلیپ، خلاصه ای از برنامه های دانش آموزان در ماه مهر را می گوید.