در این قسمت از برنامه تریبون با آقای قاسمی مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران گفتگو کردیم.