تریبون
تریبون : قسمت چهارم
دانلود ۶ شهریور ۱۴۰۱

در این قسمت از برنامه تریبون با آقای قاسمی مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران گفتگو کردیم.

تریبون: قسمت سوم
دانلود ۴ مرداد ۱۴۰۱

در برنامه تریبون با مدیران مدارس مجتمع علامه طباطبایی مصاحبه میکنیم تا بیشتر با مدارس، اهداف هر کدام از واحدها  آشنا شیم.

تریبون؛ قسمت دوم
دانلود ۴ مرداد ۱۴۰۱

در قسمت دوم برنامه تریبون، میزبان آقای «علی اصغر معینی» مدیر پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران بودیم.

تریبون؛ قسمت اول
دانلود ۴ مرداد ۱۴۰۱

اولین قسمت از برنامه تریبون منتشر شد. موضوع تریبون، مصاحبه با مدیران مدارس مجتمع علامه طباطبایی درباره معرفی مدارس و برنامه های آن ها در طول سال تحصیلی است.