دانش آموزان منتخب دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در طرح «جعبه طلایی» با مدیر مدرسه شان صبحانه مشترک خوردند.