دانش آموزان دپارتمان زبان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در آزمون Cambridge Exams شرکت کردند.