موضوع قسمت پنجم برنامه دانش آموزان پایه هشتم واحد میرداماد با عنوان شب امتحانی ها، امتحان درس فیزیک است.