موضوع قسمت هشتم برنامه شب امتحانی ها، امتحان قرآن و پیام های آسمانی است. آقای رستمی، دبیر  واحد میرداماد در این قسمت توصیه هایی برای امتحان این دروس به دانش آموزان دارد.