در قسمت دیگری از برنامه شب امتحانی ها، دبیر زبان انگلیسی واحد میرداماد توصیه هایی به دانش آموزان برای آزمون این درس دارد.