موضوع این قسمت از برنامه “پاراگراف” آموزش فیزیک است.

مهمان این برنامه آقای « حسین جلالی » سرگروه فیزیک مدارس دوره اول علامه طباطبایی است.