برگزاری مسابقات پرهیجان ورزشی، یکی از برنامه های دانش آموزان دبستان واحد پاسداران در زنگ های تفریح شان است.