جواد امانی معاون واحد پاسداران در هجدهمین قسمت از برنامه تیک تاک، دلایلی که باعث کاهش شوق یادگیری در دانش آموزان می شود را بررسی کرده است.