اگر شما هم از دانش آموزانی هستید که موقع امتحانات، دچار استرس زیادی می شوید، توصیه های آقای جعفری مشاور واحد آبشناسان را خوب گوش کنید.