دومین قسمت بومرنگ منتشر شد.

قسمت دوم برنامه بومرنگ منتشر شد. در این قسمت آقای «وحید علیپور» درباره هنر، ادبیات و شعر صحبت می کنند.