وقتی درسی را دوست ندارید، چطور آن را مطالعه می کنید؟ در نوزدهمین قسمت از مجموعه برنامه تیک تاک، مشاور دبستان واحد پاسداران راه حل مناسبی برای مطالعه این درس ها به دانش آموزان ارائه می دهد!