«مهدی شریفیان» مشاور هشتمی های واحد پاسداران از حال و هوای دانش آموزان این پایه بعد از دو سال آموزش غیر حضوری در هفته های ابتدایی شروع سال تحصیلی می گوید.