اولین جلسه توجیهی و سنجش مهارتی دانش آموزان متقاضی ثبت نام در دبستان واحد نیاوران، پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار شد.