دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در جشن یادگیری قرآن شرکت کردند.