تیزر برنامه جدید بومرنگ که از اینستاگرام مجتمع علامه طباطبایی منتشر می شود.