آقای دیده خانی دبیر ادبیات دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در این فایل توصیه هایی برای موفقیت در آزمون فارسی شنبه ۱۰ دی ماه برای دانش آموزان دارد.