در برنامه تریبون با مدیران مدارس مجتمع علامه طباطبایی مصاحبه میکنیم تا بیشتر با مدارس، اهداف هر کدام از واحدها  آشنا شیم.