در قسمت دوم برنامه تریبون، میزبان آقای «علی اصغر معینی» مدیر پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران بودیم.