اولین قسمت از برنامه تریبون منتشر شد. موضوع تریبون، مصاحبه با مدیران مدارس مجتمع علامه طباطبایی درباره معرفی مدارس و برنامه های آن ها در طول سال تحصیلی است.