هنر انتزاعی موضوع اولین قسمت برنامه #بومرنگ است که آقای “وحید علیپور” مسئول دپارتمان هنر مجتمع علامه طباطبایی درباره آن صحبت می کند.