موضوع برنامه “پاراگراف” آموزش است و اولین قسمت آن آموزش دبستانی ها است.

این پرسش ها را با آقای «افشین دانش نژاد» مسئول آموزش دبستان های علامه طباطبایی مطرح کردیم.