چهارمین قسمت از مجموعه برنامه پاراگراف به موضوع آموزش زبان انگلیسی در مدارس علامه طباطبایی اختصاص دارد.