پنجمین قسمت از مجموعه برنامه پاراگراف به موضوع آموزش درس ادبیات فارسی در مدارس علامه طباطبایی اختصاص دارد.