ششمین قسمت از برنامه پاراگراف با موضوع زیست شناسی منتشر شد. مهمان این برنامه آقای فرید خیرخواهان سرگروه زیست شناسی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی است.