دانش آموزان و تیم های برتر المپیاد ورزشی درون مدرسه دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی جایزه گرفتند.