مسابقه جذاب «شهر ریاضی» برای نخستین بار در استان تهران، با حضور دانش آموزان پایه هفتم واحد آبشناسان برگزار شد.