آموزش و ارزشیابی با تحولات نوین آموزشی

دانش آموزان در واحد نیاوران با توجه به استعدادها و اهداف تحصیلی شان، به گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند. این تقسیم بندی علاوه بر امکان ارزشیابی دقیق تر، فرصتی را فراهم می آورد که دانش آموزان با یکدیگر به تعامل بپردازند و نقاط ضعف یکدیگر را برطرف کنند.

کلاس های درسی واحد نیاوران هم به نحوی برنامه ریزی شده اند که یکدیگر را پوشش دهند و از مهارت های یادگرفته شده در هر کلاس، در کلاس دیگر استفاده شود. مثلا در کلاس املاء، دانش آموز باید در نوشتن کلمات از مهارت هایی که در کلاس خوش نویسی کسب کرده استفاده کند و یا آموزش های درس ریاضی با کمک نقاشی انجام می شود.

ارزشیابی ها در واحد نیاوران فرآیندی است و نه نقطه ای. در پایان هر ۴۵ روز تحصیل دانش آموزان، گزارش توصیفی پیشرفت تحصیلی، مربوط به هر دانش آموز همراه با توصیه های آموزشی به اولیا واحد نیاوران تحویل داده می شود. این توصیه ها در کنار توصیف عملکرد دانش آموز، کمک قابل توجهی به رشد مداوم و مستمر دانش آموز می کند.