۴ روز در مدرسه؛ هم درس، هم تفریح

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از ۲۴ تیر تا ۳ شهریور، هر هفته ۴ روز به مدرسه می آیند. کلاس های دهمی ها، روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود و سه شنبه ها هم به اردو می روند.

هندسه، فارسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی و زبان انگلیسی درس هایی است که دانش آموزان پایه دهم واحد شریعتی، تابستان امسال به مدت ۶ هفته در کلاس های آن شرکت می کنند.

یازدهمی ها هم یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه کلاس دارند و چهارشنبه ها در اردوهای تفریحی شرکت می کنند. برای این دانش آموزان نیز کلاس های هندسه، حسابان، ریاضی، زیست شناسی، فارسی، فیزیک و شیمی و زبان انگلیسی برگزار می شود.

آزمون های تابستانی

دانش آموزان دهمی و یازدهمی واحد شریعتی، جمعه ۲۳ تیرماه در آزمون صفر شرکت کردند. هدف از این آزمون تعیین سطح علمی دانش آموزان برای برنامه ریزی های آموزشی در طول سال تحصیلی بود.

آزمون شماره یک دانش آموزان هم بعد از پایان پایگاه تابستانی و در تاریخ ۶ شهریورماه برگزار می شود. پیش از برگزاری این آزمون، دانش آموزان در اردوی جمع بندی تابستان شرکت می کنند.

تاریخ این اردوی جمع بندی ۴ و ۵ شهریورماه در نظر گرفته شده است.

شرکت در اردوی دوستی

اردوی دوستی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی ۲۴ تیرماه در اردوگاه شهریار برگزار شد. هدف از این اردو آشنایی دانش آموزان با کادر اجرایی و همکلاسی های جدیدشان بود.

اخبار پیشنهادی