گلستانی ها نمونه سوال می گیرند

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان برای آمادگی آزمون جامع اسفندماه «بسته های نمونه سوال» دریافت می کنند. این بسته ها به اولیا دانش آموزان تحویل داده می شود.
محمد قاسمی مسئول آموزشی واحد گلستان درباره ماهیت این بسته های نمونه سوال می گوید: «بسته های نمونه سوالی که با عنوان کیک زرد به بچه ها می دهیمT شامل سوالاتی از ۴ درس ریاضی، ادبیات، علوم و عربی است. نمونه سوالات دروس ریاضی و ادبیات برای آمادگی آزمون جامع در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. نمونه سوالات علوم و عربی هم برای تمرین بیشتر به عنوان تمرین های ماهانه به دانش آموزان می دهیم.»

به گفته قاسمی دانش آموزان باید با نظارت اولیا سوالات را حل کنند: «نمونه سوالات را به اولیا تحویل می دهیم و حل آن ها هم باید با نظارت اولیا باشد. روی سوالات هر درس تاریخ و ساعت دقیق شروع حل آن نوشته شده است. بعد از اینکه دانش آموزان در زمان مقرر به سوالات جواب دادند، فایل آن برای مشاور پایه ارسال می شود.»

اخبار پیشنهادی