گلستانی ها خوش خط شدند

آزمون سراسری انجمن خوش نویسان ایران در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان برگزار شد. کلاس های خوشنویسی به مربی گری کسری کرکزی، عضو انجمن خوشنویسان ایران، از ابتدای سال تحصیلی در واحد گلستان و در دو دوره مبتدی و تکمیلی  برگزار شد. این دوره ها در دو بخش خوشنویسی با خودکار و خوشنویسی با قلم تدریس می شود.

کسری کرکزی، مدیر شعبه فرمانیه انجمن خوشنویسان ایران و مربی خوش نویسی واحد گلستان می گوید: «ما انتهای هر فصل آزمون های سراسری انجمن خوشنویسان ایران را برگزار می کنیم. تعداد هنرجویان شرکت کننده از واحد گلستان قابل توجه بود و اکثر قریب به اتفاق آنان توانستند با نمره عالی آزمون را پشت سر بگذارند.»

به قبول شدگان در آزمون لوح تقدیر و مدرک انجمن خوشنویسان ایران اهدا خواهد شد.

اخبار پیشنهادی