آزمون پایان ترم اول «طرح ادونس» برگزار شد

چه کسانی وارد ترم دوم «طرح ادونس» می شوند؟

آزمون پایانی ترم اول «طرح ادونس» در پایه های هفتم و هشتم و «طرح ماراتن» برای پایه نهمی ها، امروز در واحد آبشناسان برگزار شد. نتایج این آزمون ها، پس از تصحیح اوراق اعلام خواهد شد.

محمد عظیمی، معاون آموزشی واحد آبشناسان، درباره تاثیر نتیجه آزمون امروز در ثبت نام ترم دوم «طرح ادونس» به وب سایت مجتمع علامه طباطبایی گفت: «بر اساس نتایج آزمون، اسامی دانش آموزانی را که مجوز ورود به ترم دوم را دریافت کرده اند، اعلام خواهیم کرد.» به گفته وی، ترم دوم «طرح ادونس» برای پایه های هفتنم و هشتم، بهمن ماه آغاز خواهد شد. عظیمی درباره «طرح ماراتن» می گوید: «طرح ماراتن شامل کلاس های ریاضی و فیزیک برای شرکت در آزمون ورودی مدارس برتر تهران است. این طرح در دو ترم برای دانش آموزان پایه نهم برگزار می شود.»

طرحی که برای اولین بار اجرا می شود

دانش آمـوزان پایـه هفتـم و هشـتم مـدارس علامه طباطبایـى بـا شـرکت در «طـرح ادونـس»، آمـاده ورود بـه «واحـد ادونـس» در پایـه نهـم مى شـوند. هـدف از برگـزارى «طـرح ادونس» صرفا بالابردن سـطح آموزشـى دانش آموزان نیسـت، بلکه این طرح مى خواهـد دانش آمـوزان را از قالـب کلیشـه اى فکـرکـردن در دروس مختلـف خـارج کند، تا هـم در پایه نهـم ادونـس دچار افـت تحصیلى نشـوند و هم دید عمیق تـرى نسـبت بـه ریاضـى و علـوم پیـدا کنند.

دانش آمـوزان براسـاس فعالیت هـا و نمرات شـان در طـرح ادونـس پایـه هشـتم و نظـرات دبیـران، براى ورود بـه «واحـد ادونـس» در پایـه نهـم انتخـاب مى شـوند. طرح ادونس هفتم و هشـتم کـه براى نخسـتین بار بیـن مدارس دبیرسـتان هاى دوره اول کشـور برگزار مى شـود، به صـورت چهارده هفتـه در طول سـال تحصیلى در روزهاى پنجشـنبه و شـامل چهـار زنگ اسـت.

رشد تفکر در طرح ادونس دانش آمـوزان در زنگ هـاى ریاضى

دانش آموزان در «طـرح ادونس»، فکـر منطقـى و انتقادى شان را تقویـت مى کننـد. آن هـا یـاد مى گیرند که ریاضى چیسـت و چطور باید مسـائل آن را منطقى تحلیل کرد. نگاه جستجوگرانه علمـى در کلاس بـا تعامـل معلـم و دانش آمـوزان، هـدف اصلـى آمـوزش فیزیـک در «طـرح ادونس» اسـت. دانش آمـوزان همچنیـن بـا شـرکت اختیارى در پـروژه «لیـگ حـل مسـئله» مى تواننـد وارد یک ماراتن علمى پرهیجان شـوند. دبیران و اسـاتید طرح ادونـس مجتمـع علامه طباطبایـى، از مـدال آوران المپیادهـاى کشـورى و جهانـى و رتبه هـاى برتـر کنکورهـاى سـال هاى قبـل انتخـاب مى شـوند. در تمامـى کلاس هـاى طـرح ادونـس، محیطى بسـیار شـاد و کنجـکاوى برانگیز حاکم اسـت.

اخبار پیشنهادی