سومین آزمون جامع مجتمع علامه طباطبایی 19 اردیبهشت برگزار می شود

همه چیز درباره سومین آزمون جامع مجتمع

سومین آزمون جامع مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، برای پایه های هفتم، هشتم و نهم، روز چهارشنبه – ۱۹ اردیبهشت، برگزار می شود.

مرکز آزمون مجتمع علامه طباطبایی، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «آزمون جامع شماره ۳، ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه- ۱۹ اردیبهشت،  در محل دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان و پاسداران برگزار می شود.» بر اساس این اطلاعیه، محدوده سوالات آزمون جامع، از «کل کتاب» درسی خواهد بود و دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم باید در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه به ۷۰ پرسش از کتاب های فارسی، عربی، زبان، ریاضی و علوم پاسخ دهند. جلد آزمون جامع را به تفکیک پایه ها می توانید اینجا دانلود کنید. جلد آزمون جامع پایه هفتم، جلد آزمون جامع پایه هشتم، جلد آزمون جامع پایه نهم. در سومین آزمون جامع، برای دروس فارسی، عربی و زبان هر کدام ۱۰ سوال و برای دروس ریاضی و علوم، هر کدام ۲۰ سوال در نظر گرفته شده است.

«آموزش»، در دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در سه سطح پیگیری می شود

مدرسـه خـوب از نـگاه مجتمـع علامه طباطبایى، جایى اسـت کـه دانش آموزان در آن شـوق آموختن داشـته باشـند، بتوانند خوب فکـر کنند، یاد بگیرنـد چطـور مسـائل مختلـف زندگى شـان را حـل کنند، مسـئولیت پذیر باشـند و فرآیند آمـوزش در آن بـه صورت شـاداب برقرار باشـد. براى رسـیدن بـه ایـن اهداف اساسـى، برنامه هاى آموزشـى دبیرسـتان هاى دوره اول علامه طباطبایى در سـه سـطح طراحى شـده اسـت. سـطح اول، کتاب هـاى درسـى اسـت. هـدف ایـن اسـت کـه دانش آمـوزان مفاهیـم کتاب هـاى درسـى را عمیق یـاد بگیرنـد، موضوعـات را جسـتجوگرانه کاوش کننـد و پرسـش گرى بیاموزند. در سـطح دوم هم، با کتاب هـاى مجموعه تمرینات علامه طباطبایـى و کارهاى تکمیلى کـه در دبیرسـتان هاى دوره اول انجـام مى شـود، فهـم دانش آمـوزان ازموضوعـات، عمیـق و گسـترده تر مى شـود. در سـطح سـوم، آمـوزش انتخابـى بـراى دانش آمـوزان در نظرگرفته مى شـود. یعنـى علامه اى هـاى دوره اول دبیرسـتان مى تواننـد علاوه بر برنامه هاى رسـمى مدرسـه، براسـاس اسـتعداد و علاقه شـان رشـته هاى دیگرى را هم انتخـاب کنند. کلاس هـاى رباتیک، نانـو، هوافضا، نجوم، انیمیشـن، کدنویسـى و زیسـت پزشـکى در پژوهـش و کلاس هـاى طـرح ادونس بـراى دانش آمـوزان پایه هاى هفتم و هشـتم در آمـوزش، از جملـه ایـن کلاس هاى انتخابى اسـت. همچنین در زنگ هاى ورزشـى هـم این امکان وجود دارد که بتوانند رشـته هاى متنوعـى را انتخاب کنند.

اخبار پیشنهادی