هفتمی های آبشناسانی آماده شرکت در ۴ آزمون مهم در ترم دوم

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان با شروع ترم دوم تحصیلی، برای ۴ آزمون مهم آماده می شوند. «آزمون مفاهیم»، «آزمون جامع اسفند»، «آزمون جامع خرداد» و «آزمون پایان ترم»، امتحاناتی هستند که از نیمه اول بهمن ۹۹ تا خرداد سال ۱۴۰۰ برای دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی برگزار می شود.

«علی قاهری» مشاور پایه هفتم آبشناسانی ها می گوید دانش آموزان برای شرکت در این امتحانات باید به یک مهم توجه کنند: «نیمسال دوم تحصیلی به دلیل تعطیلی های مناسبتی، مدت کوتاه تری از نیمسال اول دارد. پس دانش آموزان باید زمان بندی دقیق تری برای خواندن درس ها داشته باشند. اگر این زمان بندی به درستی اجرا نشود، در پایان سال تحصیلی بسیاری از دروس بدون مطالعه و جمع بندی باقی می مانند.»

آبشناسانی ها چطور برای این ۴ آزمون آماده می شوند؟ به گفته قاهری برگزاری امتحانات منظم کلاسی، یکی از مهمترین برنامه های دانش آموزان در نیمسال دوم است: «در ترم دوم هر هفته یا ده روز در همه دروس کوییزهای کلاسی برگزار خواهد شد. هدف از این کوییزها ارزشیابی مبحثی دانش آموزان است. دانش آموزان باید بدانند امتحان نیمسال دوم از همه کتاب درسی برگزار می شود. در این امتحانات هفتگی این نکته هم مورد توجه قرار می گیرد.»

اخبار پیشنهادی